Vacatio legis zmian w KPC to 3 miesiące od ogłoszenia – co do zasady

Marek Koenner07 lipca 20193 komentarze

 

Krótki wstęp

Bardzo duże zmiany wprowadzane są w ekspresowym tempie. Jednak nie powinniśmy być tak mocno zaskoczeni. W końcu dyskusja w odniesieniu do tych akurat zmian prowadzona była przez całą, upływającą właśnie, VIII. kadencję Sejmu.

Niemniej warto wiedzieć, które zmiany wprowadzone będą szybciej (tak, tak), a które później.

No i warto poznać przepisy przejściowe, czyli co z tymi procesami, które zostały wszczęte na gruncie wciąż obowiązującego k.p.c.

I. Przepisy przejściowe

1. Sprawy wszczęte i niezakończone – reguły ogólne

a. Całe szczęście, że w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc czynności dokonane zgodnie z przepisami, w brzmieniu dotychczasowym (art. 9 ust. 1 ustawy nowelizującej k.p.c., dalej w skrócie: ust. nowel.)

Wydaje się to dość oczywiste, ale może z „ostrożności legislacyjnej” rzeczywiście warto było tak postanowić.

b. Do tychże spraw, to jest wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy nowel., stosuje się w brzmieniu nadanym ust. nowel. przepisy ustaw zmienianych w art. 1 (ust. nowel.), to jest zmian w k.p.c. (art. 1 ust. nowel.) oraz zmian w ustawie z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 573), których dokonano w art. 5 ust. nowel.

c. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ust. nowel. do czasu zakończenia postępowania w danej instancji stosuje się:

1) do wniosków o wyłączenie sędziego złożonych przed dniem wejścia w życie ust. nowel. stosuje się przepis art. 531 k.p.c. w brzmieniu dotychczasowym;

2) stosuje się przepis art. 1303 § 2 k.p.c. w brzmieniu dotychczasowym.

2. Środki odwoławcze

Do rozpoznania środków odwoławczych wniesionych i nierozpoznanych przed dniem wejścia w życie ust. nowel. stosuje się przepisy k.p.c. w brzmieniu dotychczasowym.

3. Sprawy zawieszone

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ust. nowel., które pozostawały zawieszone w dniu jej wejścia w życie, sąd umarza postępowanie zawieszone:

1) z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ust. nowel.,

2) na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ust. nowel.,

– przy czym, jeżeli umorzenie postępowania na podstawie art. 182 § 1 k.p.c. w brzmieniu dotychczasowym byłoby dopuszczalne wcześniej, stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. Koszty

Nowe przepisy art. 98 § 11 i 12 (odsetki od kosztów procesu oraz od wydatków) oraz art. 103 § 3 (sankcje w zakresie kosztów nakładane na strony postępowania w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa w celu udziału w czynności sądu lub posiedzeniu mediacyjnym) stosuje się wyłącznie w postępowaniach wszczętych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

5. Postępowanie gospodarcze

a. Po pierwsze traci moc ustawa z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 723).

b. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ust. nowel., które na podstawie k.p.c. oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125) w brzmieniu dotychczasowym podlegałyby rozpoznaniu w postępowaniu w sprawach gospodarczych:

nie stosuje się przepisów o tym postępowaniu;

właściwy do rozpoznania takich spraw pozostaje sąd właściwy według przepisów dotychczasowych.

6. Postępowanie upominawcze, nakazowe i elektroniczne upominawcze

Sprawy:

1) w których przed dniem wejścia w życie ust. nowel. wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym,

2) wszczęte przed dniem wejścia w życie ust. nowel. rozpoznawane w postępowaniu nakazowym,

3) wszczęte przed dniem wejścia w życie ust. nowel. rozpoznawane w elektronicznym postępowaniu upominawczym

– do czasu zakończenia postępowania w danej instancji podlegają rozpoznaniu zgodnie z przepisami, w brzmieniu dotychczasowym.

7. Postępowanie nakazowe

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ust. nowel. rozpoznawanych w postępowaniu nakazowym, w których powód wniósł o wydanie nakazu zapłaty wyłącznie na podstawie dokumentów określonych w art. 485 § 3 k.p.c.:

1) przyjmuje się, że nie ma podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym,

2) nieprawomocny nakaz zapłaty sąd z urzędu uchyla w całości postanowieniem, po czym rozpoznaje sprawę w dalszym ciągu z pominięciem przepisów o postępowaniu nakazowym,

3) nieprawomocny wyrok, mocą którego choćby w części utrzymano w mocy nakaz zapłaty, jak również ten nakaz zapłaty w części, która podlegała rozpoznaniu, sąd pierwszej instancji z urzędu uchyla w całości postanowieniem, po czym rozpoznaje sprawę ponownie z pominięciem przepisów o postępowaniu nakazowym,

4) nieprawomocny wyrok, mocą którego choćby w części utrzymano w mocy nakaz zapłaty, a od którego wniesiono apelację, jak również ten nakaz zapłaty w części, która podlegała rozpoznaniu, sąd odwoławczy z urzędu uchyla w całości postanowieniem, po czym przekazuje sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania z pominięciem przepisów o postępowaniu nakazowym

– przy czym do czasu zakończenia postępowania w pierwszej instancji sprawę rozpoznaje się według przepisów, w brzmieniu dotychczasowym, z tym że postanowienia, o których mowa w pkt 2–4, mogą zostać wydane na posiedzeniu niejawnym.

8. Elektroniczne postępowanie upominawcze

W elektronicznym postępowaniu upominawczym w okresie 3 miesięcy po dniu wejścia w życie ust. nowel.:

1) przepisy art. 126 § 1 i 11, art. 4971–499 i art. 502–505 k.p.c. stosuje się w brzmieniu dotychczasowym;

2) przepisów art. 4801–4804 k.p.c. nie stosuje się;

3) opłaty ustala się i pobiera zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785 i 1043)

– w brzmieniu dotychczasowym.

9. Sprawy o roszczenia z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej

Sprawy o roszczenia z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej rozpoznaje się w postępowaniu uproszczonym, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza kwoty określonej w art. 5051 § 1 k.p.c. w brzmieniu nadanym ust. nowel.

Warto zatem przytoczyć nowe brzmienie art. 5051 § 1 k.p.c.:

„W postępowaniu uproszczonym rozpoznaje się sprawy o świadczenie, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia z rękojmi lub gwarancji – jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty.”

10. Ustawa zmieniająca k.p.c. z dnia 10 lipca 2015 r.

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy przepisy art. 50 § 3, art. 52 § 3 i art. 132 § 1 k.p.c. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 178, 394, 615 i 1358).

Chodzi tu o:

– art. 50 § 3:

„Do czasu rozstrzygnięcia wniosku o wyłączenie sędziego:
1) sędzia, którego dotyczy wniosek, może podejmować dalsze czynności;
2) nie może zostać wydane orzeczenie lub zarządzenie kończące postępowanie w sprawie.”;

– art. 52 § 3:

„Uwzględniając wniosek o wyłączenie sędziego, sąd znosi postępowanie w zakresie obejmującym udział tego sędziego w sprawie po złożeniu wniosku, chyba że czynności przez niego podejmowane były czynnościami niecierpiącymi zwłoki.”;

– art. 132 § 1:

„W toku sprawy adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa doręczają sobie nawzajem bezpośrednio odpisy pism procesowych z załącznikami. W treści pisma procesowego wniesionego do sądu zamieszcza się oświadczenie o doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie albo o jego nadaniu przesyłką poleconą. Pisma, niezawierające powyższego oświadczenia, podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia tego braku.”

11. Zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ust. nowel. przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785 i 1043) w brzmieniu nadanym ust. nowel. stosuje się wyłącznie do:

1) pism i wniosków podlegających opłacie, wnoszonych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy;

2) wydatków powstałych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

***

II. Wejście w życie

1. Ustawa nowelizująca k.p.c. co do zasady wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Obecnie czeka na podpis Prezydenta.

2. Zmiany, które wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia:

a. zmiany stanowiące konsekwencję wprowadzenia uprawnienia sądu do wydania każdego postanowienia w procesie na posiedzeniu niejawnym, a mianowicie w wyniku dodania w art. 148 § 3 w brzmieniu „§ 3. Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym.”,

to jest zmiany polegające albo na nadaniu nowego brzmienia albo na uchyleniu:

– art. 18 § 2;

– art. 25 § 1;

– w art. 1481 uchyla się § 2;

– w art. 169 uchyla się § 5;

– art. 172;

– uchyla się art. 183;

– art. 18314 § 2;

– w art. 199 uchyla się § 3;

– art. 240 § 1;

– art. 275;

– w art. 346 uchyla się § 2;

– art. 350 §;

– w art. 351 uchyla się § 2;

– art. 352;

– art. 355 (dodano jeszcze jako przesłankę umorzenia zawarcie ugody przed mediatorem);

– art. 410 § 1;

– art. 414;

– art. 464 § 1;

– w art. 4779 uchyla się § 32;

– w art. 47711 uchyla się § 3;

– w art. 47713 uchyla się § 2;

– art. 47930;

– art. 47952;

– art. 47963;

– art. 47974;

– art. 505 § 3 (w tym przepisie wprowadzono też zmianę wynikającą z przyznania referendarzom generalnie kompetencji do podejmowania czynności sądu w postępowaniu upominawczym);

– w art. 735 uchyla się § 1;

– w art. 10643 uchyla się § 1.

  1. następujące zmiany:

– w art. 52 § 2:

„§ 2. Postanowienie wydaje się po złożeniu wyjaśnienia przez sędziego, którego wniosek dotyczy. W przypadku niezłożenia wyjaśnienia w terminie dwóch tygodni od dnia wpływu wniosku do sądu właściwego, a jeśli był dotknięty brakami – od dnia ich usunięcia, wniosek podlega rozpoznaniu bez wyjaśnienia, chyba że sąd uzna złożenie wyjaśnienia za konieczne.”;

– art. 633:

„Art. 633. W sprawach o ochronę konsumentów powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów, a także wstępować, za ich zgodą, do postępowań w tych sprawach w każdym ich stadium.”;

– art. 110:

„Art. 110. Sąd może zasądzić od świadka, biegłego, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego – po ich wysłuchaniu – zwrot kosztów wywołanych ich rażącą winą.”;

– w art. 125, w którym po § 21 dodaje się § 21a w brzmieniu:

„§ 21a. Dokonanie wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz dalsze wnoszenie tych pism za pośrednictwem tego systemu jest dopuszczalne, jeżeli z przyczyn technicznych, leżących po stronie sądu, jest to możliwe.”;

– w art. 139, w którym:

– – § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Jeżeli stronie podlegającej wpisowi do rejestru sądowego nie można doręczyć pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających ze względu na nieujawnienie w tym rejestrze zmiany adresu, pismo to pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany.”

– – § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Na wniosek strony wydaje się zaświadczenie, że wyrok zaoczny albo nakaz zapłaty został uznany za doręczony na oznaczony adres w sposób przewidziany w § 1. W zaświadczeniu stwierdza się z urzędu fakt uchylenia zarządzenia o uznaniu wyroku albo nakazu za doręczony.”

– po art. 178 dodaje się art. 1781 w brzmieniu:

„Art. 1781. W postanowieniu o zawieszeniu postępowania wskazuje się przepis stanowiący podstawę prawną rozstrzygnięcia.”;

– w art. 182 § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Sąd umarza postępowanie:
 
1) zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania;
 
2) zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu sześciu miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania;
 
3) w przypadku stwierdzenia braku następcy prawnego strony, która utraciła zdolność sądową, a w każdym razie po upływie roku od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania z tej przyczyny;
 
4) zawieszone z przyczyny wskazanej w art. 174 § 1 pkt 2 po upływie dwóch lat od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania z tej przyczyny;
 
5) zawieszone z powodu śmierci strony po upływie pięciu lat od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania z tej przyczyny.
 
2. Umorzenie postępowania zawieszonego w pierwszej instancji nie pozbawia powoda prawa ponownego wytoczenia powództwa, jednakże poprzedni pozew nie wywołuje żadnych skutków, które ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Skutki te wywołuje jednak pozew wniesiony w sprawie, w której postępowanie umorzono na podstawie § 1 pkt 4.”

– w art. 1835 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Należności, o których mowa w § 1, mediator pobiera bezpośrednio od stron. Sąd ustala je i przyznaje mediatorowi tylko wówczas, gdy przynajmniej jedna ze stron skierowanych do mediacji przez sąd była zwolniona od kosztów sądowych w zakresie obejmującym należności mediatora, a pozostałe strony nie wypłaciły mediatorowi tych należności w całości.”

– w art. 1838 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Mediacji nie prowadzi się, jeżeli strona w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia jej postanowienia kierującego strony do mediacji nie wyraziła zgody na mediację.”

– w art. 364 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony sąd pierwszej instancji, a dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie drugiej instancji – ten sąd.”

– w art. 4246:

– – § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Sąd odrzuca skargę wniesioną z naruszeniem art. 871 § 1, spóźnioną, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków strona nie usunęła w wyznaczonym terminie.”

– – dodaje się § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Jeżeli nie sporządzono pisemnego uzasadnienia wyroku ani transkrypcji wygłoszonego uzasadnienia, od którego wniesiono skargę, sporządza się je w terminie dwóch tygodni od dnia wniesienia skargi, a jeżeli skarga była dotknięta brakami – od dnia usunięcia tych braków. Uzasadnienie można ograniczyć do zakresu, którego dotyczy skarga.”

– w art. 450 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W przypadku śmierci pozwanego małżonka, a jeżeli pozwanymi byli oboje małżonkowie – w przypadku śmierci jednego z nich, sąd orzekający ustanowi kuratora, który wstępuje w miejsce zmarłego małżonka, po czym podejmie zawieszone postępowanie.”

– w art. 461 uchyla się § 22:

22.  W sprawach, w których nie można określić właściwości sądu według przepisów § 1-21, właściwy jest sąd, w którego okręgu ma siedzibę organ rentowy.

– po art. 782 dodaje się art. 7821 w brzmieniu:

„Art. 7821. § 1. Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności, jeżeli:
 
1) w świetle okoliczności sprawy jest oczywiste, że wniosek jest sprzeczny z prawem albo zmierza do obejścia prawa;
 
2) z okoliczności sprawy i treści tytułu egzekucyjnego wynika, że objęte tytułem wykonawczym roszczenie uległo przedawnieniu, chyba że wierzyciel przedstawi dokument, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia.
2. Prawomocne oddalenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności na podstawie § 1 pkt 2 nie pozbawia wierzyciela prawa do wystąpienia z powództwem o ustalenie, że objęta tytułem egzekucyjnym wierzytelność nie uległa przedawnieniu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wierzycielowi przysługuje dalej idące roszczenie.”

– w art. 788 dodaje się § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności, jeżeli wszczęcie lub dalsze prowadzenie egzekucji możliwe jest na zasadach przewidzianych w art. 8041 i art. 8042. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli wnioskodawca wykaże, że organ egzekucyjny prawomocnym postanowieniem nie dopuścił go do udziału w postępowaniu lub odmówił wszczęcia egzekucji.”

– w art. 797 po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu:

„§ 11. Jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, do wniosku należy dołączyć również dokument, z którego wynika, że doszło do przerwania biegu przedawnienia.”

– w art. 804 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 11, organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.”

– po art. 8041 dodaje się art. 8042 w brzmieniu:

„Art. 8042. § 1. Jeżeli po powstaniu tytułu wykonawczego uprawnienie przeszło na inną osobę, osoba ta może wszcząć egzekucję przeciwko dłużnikowi na podstawie tego tytułu, jeżeli wykaże przejście uprawnienia dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.
 
2. W przypadku niezłożenia przez uprawnionego dokumentów, o których mowa w § 1, organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji bez wzywania wierzyciela do uzupełnienia braków wniosku.
 
3. W przypadku, o którym mowa w § 2, odpis postanowienia doręcza się tylko uprawnionemu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.”

– w art. 820§ 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Komornik podejmie na wniosek wierzyciela postępowanie zawieszone na podstawie § 1, jeżeli sąd lub referendarz sądowy, przed którym sprawa się toczyła albo się toczy, stwierdzi, że doręczenie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty było prawidłowe albo – w przypadku ponownego doręczenia – że upłynął termin do wniesienia środka zaskarżenia, chyba że zachodzi inna podstawa zawieszenia postępowania albo postępowanie podlega umorzeniu. W tym celu sąd albo referendarz sądowy postanowi wydać na wniosek wierzyciela odpowiednie zaświadczenie.”

– w art. 825 po pkt 1 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) gdy zażąda tego dłużnik, jeżeli przed dniem złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji roszczenie objęte tytułem wykonawczym uległo przedawnieniu, a wierzyciel nie wykaże, że nastąpiło zdarzenie, wskutek którego bieg terminu przedawnienia został przerwany.”

– w art. 840 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne, a także na zarzucie potrącenia;”

c. wszystkie zmiany, które na mocy art. 4 ust. nowel. wprowadzone zostają do ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785 i 1043)

d. następujące zmiany wprowadzone w art. 5 pkt 7 i 8 ust. nowel. w ustawie z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 573):

– w art. 21 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Wszyscy członkowie grupy lub podgrupy mogą także zostać wymienieni, wraz z ustaleniem kwot przypadających każdemu z nich, na liście stanowiącej załącznik do wyroku. W takim przypadku w wyroku należy powołać tę listę, a sama lista nie podlega odczytaniu.”

– art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. Tytułem egzekucyjnym do prowadzenia egzekucji świadczenia pieniężnego przypadającego członkowi grupy lub podgrupy jest wyciąg z wyroku albo wyrok z wyciągiem z listy członków grupy lub podgrupy stanowiącej załącznik do wyroku, wskazujący w szczególności wysokość należnego mu świadczenia.”

e. na mocy art. 6 ust. nowel. w ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 i 1513 oraz z 2016 poz. 178, 394, 615 i 1358) uchyla się art. 20, czyli przepis w brzmieniu:

„W okresie 3 lat od wejścia w życie niniejszej ustawy, dokonanie wyboru wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe oraz dalsze wnoszenie tych pism za pośrednictwem tego systemu jest dopuszczalne, jeżeli ze względów technicznych, leżących po stronie sądu, jest to możliwe.”

3. Po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ust. nowel. wejdzie w życie zmiana art. 5 k.p.c., który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. W razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzielić stronom i uczestnikom postępowania niezastępowanym przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych.
 
2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory pouczeń, których udzielania na piśmie wymaga kodeks, mając na względzie konieczność zapewnienia komunikatywności przekazu.
 
3. Wzory pouczeń, o których mowa w § 2, wraz z ich tłumaczeniami na języki obce najczęściej wykorzystywane w obrocie z zagranicą Minister Sprawiedliwości udostępnia na stronie internetowej urzędu go obsługującego.”

4. Po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ust. nowel. w życie wchodzą następujące zmiany:

– w art. 50528 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli:
 
1)     powód dochodzi roszczenia innego niż pieniężne;
 
2)     doręczenie pozwanemu nakazu miałoby nastąpić poza granicami kraju.”

– art. 50529 otrzymuje brzmienie:

„Art. 50529. § 1. W elektronicznym postępowaniu upominawczym nie stosuje się przepisów o postępowaniach odrębnych innych niż wymienione w art. 50528 § 1 oraz przepisów art. 1301a, art. 139 § 5 i art. 1391.
 
2. Postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym, które podlegają zaskarżeniu, uzasadnia się z urzędu. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
 
3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do zarządzeń przewodniczącego.
 
4. Postanowienia wydane na podstawie art. 50533i art. 50534doręcza się z urzędu tylko powodowi.”

– w art. 50532 uchyla się § 4;

4.  Wraz z pozwem powód może złożyć wniosek o umorzenie postępowania w przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty lub uchylenia nakazu zapłaty.

– art. 50533 i art. 50534 otrzymują brzmienie:

„Art. 50533. W przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty sąd umarza postępowanie.
 
Art. 50534. § 1. Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał nakazu zapłaty, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w art. 131–138 i nie ma zastosowania art. 139 § 2 i 3 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, nakaz zapłaty uznaje się za doręczony, o ile adres, pod którym pozostawiono zawiadomienia, jest zgodny z adresem ujawnionym w rejestrze PESEL. W przeciwnym przypadku stosuje się przepis § 2.
 
2. Jeżeli po wydaniu nakazu zapłaty okaże się, że nie można go doręczyć pozwanemu w kraju, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty i umarza postępowanie, chyba że powód w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż miesiąc, usunie przeszkodę w doręczeniu nakazu zapłaty. Wezwanie do usunięcia przeszkody nie podlega powtórzeniu.”

– art. 50536–50538 otrzymują brzmienie:

„Art. 50536. W przypadku wniesienia sprzeciwu sąd umarza postępowanie w zakresie, w którym nakaz zapłaty utracił moc.
 
Art. 50537. § 1. W przypadku umorzenia postępowania każda ze stron ponosi koszty procesu związane ze swym udziałem w sprawie.
 
2. Jeżeli w terminie trzech miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu elektronicznego postępowania upominawczego powód wniesie pozew przeciwko pozwanemu o to samo roszczenie w postępowaniu innym niż elektroniczne postępowanie upominawcze, skutki prawne, które ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, następują z dniem wniesienia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Na żądanie stron sąd, rozpoznając sprawę, uwzględni koszty poniesione przez strony w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
 
Art. 50538. Rozpoznanie zażalenia na postanowienie wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym, jak również na postanowienie wydane w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu wydanemu w tym postępowaniu, następuje w składzie jednego sędziego. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia zażalenia przepisy art. 50530 § 2 i art. 50531 stosuje się odpowiednio.”

Krótki komentarz na zakończenie

Wydaje się zupełnie niepotrzebne wprowadzanie kilku terminów wejścia w życie poszczególnych przepisów.

Poza uregulowaniami, które wymagają przygotowania technicznego (np. w kwestii pouczeń), można było spokojnie wprowadzić długi, bo przecież zmiany są bardzo poważne, co najmniej 6-miesięczny okres vacatio legis i pozwolić wszystkim na zapoznanie się, przygotowanie do nich i wdrożenie.

Rozumiem, że część zmian dotyczyć będzie dopiero nowych postępowań, niemniej ta właśnie kwestia prowadzi do zamieszania.

Przytoczę tu tylko jeden z przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U.2016.283 t.j.), mianowicie § 36, zgodnie z którym „rozwiązania przewidziane w przepisach przejściowych i dostosowujących powinny być ukształtowane w sposób nieuciążliwy dla ich adresatów i pozostawiać im możliwość przystosowania się do przepisów nowej albo znowelizowanej ustawy.”

Sami oceńcie proszę, czy Autorzy projektu uwzględnili tę wytyczną w zakresie tworzenia prawa.

No właśnie – to przecież tylko wytyczna.

***

PS1. Jeżeli jeszcze nie ściągnąłeś listy 40 najważniejszych zmian w projekcie KPC, gorąco zachęcam Cię do zapoznania się z nią (widzisz ją po prawej stronie albo możesz po prostu kliknąć TUTAJ). Postaram się jeszcze skomentować niektóre z wprowadzanych zmian. Nasz ustawodawca dał mi szansę 😉 spokojnego dokończenia mojego opracowania na temat przesłuchania świadka. Można w międzyczasie analizować nadchodzące zmiany 🙂 Poniżej na blogu znajdziesz też samą czystą listę.

PS2. Nieustająco zachęcam również do wysłuchania podcastu na stronie WdrodzeDoKancelarii, którą prowadzi i wywiad ze mną przeprowadził Rafał Chmielewski.

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Agnieszka Sierpień 9, 2019 o 13:05

Dzień dobry,

dla mnie (i kilku mecenasów z którymi o tym dyskutowaliśmy) kwestia przepisów przejściowych nie jest do końca jasna.
Zgodnie z Art. 9. 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, czyli znowelizowane przepisy k.p.c.
Jak to się odnosi np. do przepisu art. 200. bądź art. 133 par. 2 (1) i par.2(2)? Te zmiany wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy zgodnie z art. 17 nowelizacji. Tym samym stosuje się art. 200 k.p.c. bądź art. 133 par. 2 (1) i par.2(2) w obecnym brzmieniu ? (bo nie upłynęły trzy miesiące od ogłoszenia) czy już znowelizowane bo to wynika z art. 9.2. znowelizowanej ustawy.

Zwrócił Pan Mecenas na to uwagę?

kłaniam się.

Odpowiedz

Marek Koenner Sierpień 19, 2019 o 15:38

Dzień dobry (po urlopie).
Zasadą w ustawie nowelizacyjnej jest wejście w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli z dniem 7 listopada 2019 r.
Wśród wyjątków nie ma ani art. 133 k.p.c. (art. 1 pkt 43 ust. nowel.) ani art. 200 k.p.c. (art. 1 pkt 67 ust. nowel.). Zmiany w tych przepisach wchodzą zatem w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Czym innym jest jednak stosowanie przepisów w określonym brzmieniu do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Mianowicie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia zastosowanie znajdą przepisy w nowym brzmieniu (nadanym już ustawą nowelizującą), bo dopiero wówczas te przepisy w ogóle wejdą w życie.
Oczywiście tylko w odniesieniu do tych przepisów, które nie są objęte wyjątkami od reguły 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Mam nadzieję, że wyjaśniłem wątpliwości. Jeżeli nie, proszę o informację.
Pozdrawiam!

Odpowiedz

Agnieszka Sierpień 21, 2019 o 11:34

Dziękuję za odpowiedź Panie Mecenasie.
wątpliwości zostały rozwiane.

pozdrawiam!

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marek Koenner Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marek Koenner z siedzibą w Gdyni.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kontakt@kancelaria-koenner.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: